G.D. Govt. Polytechnic, Hisar

International yoga day